Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie ofert

Chrząstowice 2017-02-03

OGŁOSZENIE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 
1.      Zamawiający:
Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl
 
2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Chrząstowice: demontaż, zapakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie. Masa wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwiania wynosi szacunkowo:
 
- DTU (demontaż, transport, utylizacja): 1176 m2 (stan na dzień sporządzenia ogłoszenia może ulec zmianie na skutek wpływających nowych wniosków mieszkańców);
- TU (transport, utylizacja): 1010 m2 (stan na dzień sporządzenia ogłoszenia może ulec zmianie na skutek wpływających nowych wniosków mieszkańców);

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Demontaż, odpowiednie zapakowanie wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych z budynków gospodarczych) składowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Chrząstowice.
2. Załadunek odpowiednio zapakowanych wyrobów zawierających azbest.
3. Transport, rozładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.
4. Wszystkie wymienione wyżej czynności powinny być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) usługa wykonywana będzie specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi;
b) Wykonawca ustali szczegółowe terminy odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielami posesji, na których są składowane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
c) Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru wyrobów zawierających azbest, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół, w szczególności powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela posesji, adres odbioru wyrobu zawierającego azbest, datę odbioru oraz wagę odebranego wyrobu zawierającego azbest i dane odbiorcy. Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych wyrobów zawierających azbest na każdej posesji.
d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973);
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
- karty przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 .) na składowisko odpadów niebezpiecznych - osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest oraz kartę przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych;
?  pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
f) zakres usługi zostanie określony na podstawie wniosków mieszkańców, zawierających szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie swoich posesji.
 
3.      Oferta winna zawierać
 
-         cenę demontażu pokrycia, odbioru i transportu wyrobów azbestowych na składowisko w przeliczeniu na  1 m2;
-         cenę odbioru i transportu wyrobów azbestowych  na składowisko spełniające ustawowe warunki w przeliczeniu na 1 m2;
-         cenę demontażu pokrycia, odbioru i transportu na składowisko wyrobów azbestowych, w przeliczeniu na  1 Mg;
-         cenę odbioru i transportu wyrobów azbestowych  na składowisko spełniające ustawowe warunki w przeliczeniu na  1 Mg.
 
4.      Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2017 roku.
 
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1)     Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2017 r.  do godz. 12:00 
 - osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)
 - pocztą
 - faksem na nr (77) 4- 216-666
 - elektronicznie na adres e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl
 
Oferta powinna zawierać opis – USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   Z TERENU  CHRZĄSTOWICE
 
2)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3)     Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 06.03.2017 r. o godz. 12:30 w Pok. nr 13 Urzędu Gminy Chrząstowice.
 
5.      Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.
      Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
      zamówienia.
 
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                                                                     Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                Florian Ciecior
 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:2017-02-15 14:16:38
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2017-02-15 14:16:38
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2017-02-15 14:17:59
Ostatnia zmiana:2017-02-15 14:20:20
Ilość wyświetleń:432

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij