Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowice

Chrząstowice, dn. 2017-02-15

 

Polska-Chrząstowice: Usługi gospodarki odpadami

2017/S 032-058803

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu gminy Chrząstowice

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sawlik
46-053 Chrząstowice
Polska
Tel.: +48 774219696
E-mail: ug@chrzastowice.pl
Faks: +48 774219666

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chrzastowice.bip.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowice.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Chrząstowice.

Kod NUTS PL522

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości niezamieszkałych, położonych w obszarze Gminy Chrząstowice, dalej zwanej Gminą oraz powstałych i zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie wskazanych przez Gminę nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane, frakcje suchą i odpady szklane, spełniające wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrząstowice.
Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z częstotliwością wskazaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (część XIII SIWZ), zobowiązany będzie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty (cena brutto pkt. 1a) formularza oferty).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), obejmującego Gminę Chrząstowice;
c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
d) posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwienie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy;
e) posiada umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów – Region Centralny na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od minimum 2 000 punktów odbioru w czasie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(JEDZ-Część IV Kryteria kwalifikacji C pkt 1b)
2) dysponuje lub będzie dysponować samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami:
a) co najmniej 2- oma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe);
b) co najmniej 1 samochodem śmieciarką do odbierania odpadów frakcji suchej i szkła z pojemników;
c) minimum 1- dną szt. pojazdu z dźwigiem hakowym i bramowym do odbioru kontenerów z odpadami;
d) samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka służące do realizacji zadania muszą być wyposażone w:
— system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów,
— narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
— system identyfikacji pojemników, umożliwiający odczyt informacji z chipów oraz rejestrację każdego opróżnienia łącznie z czasem i pozycją GPS dla każdego opróżnienia,
— urządzenia do dynamicznego ważenia odpadów zgromadzonych w opróżnianych pojemnikach spełniających wymagania stawiane przy legalizacji przez Cyfrowy Urząd Miar.
e) posiadać pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.
3) Wykonawca musi posiadać bazę transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony Środowiska. Baza transportowa ma zapewnić możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwić codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ).
4) dysponował zespołem składającym się co najmniej z 6 osób, które będą wykonywać bezpośrednio zamówienie (osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy kierowcy, pracownicy fizyczni).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin płatności faktury. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP.271.2.2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.3.2017 - 09:45

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 22.3.2017 - 10:00

Miejscowość:  Chrząstowice, Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, pok. 20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.2.2017

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_odpady_ (65.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta (46.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ ESPD_formularz_edytowalny (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ umowa (42.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówinia (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o posiadaniu bazy transportowej (11.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2017-02-15 08:44:36
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2017-02-15 08:47:27
Ostatnia zmiana:2017-02-15 09:34:39
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij